ព័ត៍មានគម្រោងជ្រើសរើសនិងកាលបរិច្ឆេទក្នុងឆ្នាំនេះវគ្គ២នៃការផ្លាស់ប្ដូរវីសាE-7-4

2023.06.28 17:13
조회수 391
s-hour

게시물 내용

ត៍មានគម្រោងជ្រើសរើសនិងកាលបរិច្ឆេទក្នុងឆ្នាំនេះនៃការផ្លាស់ប្ដូរវីសាE-7-4

<관련 기사 클릭> 올해-2분기-e-7-4-선발인원-625명에서-3000명으로-확대-‘절호의-기회

20230627/230625_ 2023_점수제_숙련기능인력_선발_계획(민원인_공지용)-배포용.pdf

https://papayastory.com/feed-view/7373

0

댓글

0
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
영국말고미국
2021. 1. 17 13:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

커뮤니티 회원만 댓글이 가능합니다.